PROGRAMMA Senses Working Overtime

11
sep
12.00 t/m 18.00u Het Huis Utrecht €19

Creëert technologie nabijheid of juist afstand? Wat is intimiteit in een anderhalvemetersamenleving? In welke mate zijn we bereid om vrijheden op te geven in ruil voor collectieve veiligheid?

Scroll down for English!

Deze vragen, die ineens urgent werden toen corona de kop opstak, staan dit jaar centraal in Senses Working Overtime. Samen met Gaudeamus Muziekweek presenteert Het Huis Utrecht dit interactieve programma met vier werken tussen installaties en performancekunst in.

 

 

Tickets
Bestel hier je ticket voor vrijdag 11 september
Bestel hier je ticket voor zaterdag 12 september

Een ticket heeft jou de mogelijkheid om alle installaties te bekijken. 

 

Timetable

Senses Working Overtime - Timetable

 

Programma

#2 BIAS – playField.
We zijn allemaal bang over de informatie die grote internetbedrijven van ons verzamelen, maar hoe ziet die big data eruit? Als niks meer dan eentjes en nulletjes. Wat blijft daarin over van onze individuele keuzevrijheid? #2 BIAS van het jonge kunstcollectief en onze huismaker playField. is een spel dat de ‘dramaturgie’ van een algoritme volgt. Op een participerende manier wordt data verzameld, vertrouwen opgebouwd, parameters opgesteld en beslissingen gemaakt. Als het spel eenmaal is gestart, is er geen weg meer terug. Langzaam ontstaat een zwart-wit denkend systeem dat gevolgen heeft voor heel het publiek. playField. gebruikt filosofisch, sociologisch, data-wetenschappelijk, astronomisch en wiskundig onderzoek als uitgangspunt om te reflecteren op de samenleving en la condition humaine.

Alberto Granados Reguilón – EARWASH
Hoe vaak sta je stil bij de gezondheid van je oren? Een gezondheid die niet alleen gaat over de hygiënische aspecten van het woord (hoewel helemaal actueel in deze corona-tijden) maar ook over het vinden van een persoonlijkere en mentaal gezondere manier om om te gaan met de wereld om ons heen en de voortdurende stroom van online muziek en (fake) nieuws. EARWASH van muzikant en theatermaker Alberto Granados presenteert, geïnspireerd op het internetfenomeen ASMR, een hedendaags slaapliedje voor een zieke wereld. Je kunt het niet alleen horen, maar ook aanraken, ruiken en proeven. Het stuk kan op 2 manieren worden beleefd in 2 kamers, afhankelijk van of je een persoonlijke en actieve ervaring wilt hebben of een collectieve en passieve.

Heute wird Morgen Gestern sein – Ariane Trümper
Heb je de tijd ooit achteruit zien gaan? Heute wird Morgen Gestern sein is een serie van performatieve installaties van de Duits-Nederlandse kunstenaar, scenograaf en onderzoeker Ariane Trümper die speelt met de mogelijkheden van opgenomen beeld om de realiteit te verbuigen en onze perceptie van de werkelijkheid te veranderen. Het stuk verkent het idee van de ‘goede ouwe tijd’ die nooit meer terugkomt. In een interactieve installatie – speciaal ontwikkeld voor Senses Working Overtime – kan de bezoeker een waterstroom manipuleren die in contact staat met de vibraties van speakers. Even geloof je je ogen niet, het geluid en beeld veranderd en ineens lijkt de voorwaartse stroom van tijd niet meer zo onontkombaar.

laps – Basile Chassaing / Yi-Hsuan CHEN / Sébastien Courvoisier
laps is een performance, een interactieve installatie en een audiovisueel werk in één. Uit de duisternis duikt een figuur plotseling op in een afgesloten ruimte. Manoeuvrerend door een virtueel labyrint worden haar bewegingen omgezet in geluid en andersom, dankzij real-time bewegingssensoren. Dan betreedt het publiek hetzelfde virtuele labyrint en moet door een geluidsdoolhof bewegen en hints uit de performance volgen om de uitgang te vinden, bijna als een escape room. Tenslotte worden de bewegings- en geluidsdata van iedere gebruiker die de detectie ruimte betreedt omgezet in virtuele portretten die online gestreamd worden.

Basile Chassaing – composition & conception
Yi-Hsuan Chen – performance
Sébastien Courvoisier – development & online visual creation

Tickets
Bestel hier je ticket voor vrijdag 11 september
Bestel hier je ticket voor zaterdag 12 september

Does technology create nearness or rather distance? What is intimacy in a one-and-a-half meter society? To what extent are we willing to give up our freedom in exchange for collective safety? These questions, that suddenly became urgent when corona emerged, are central to this year’s Senses Working Overtime. An interactive programme with four pieces that hover between installation art and performance art, a cooperation between Het Huis Utrecht and Gaudeamus Muziekweek.

Program

#2 BIAS – playField.
We are all afraid of the information that big internet companies collect about is, but how does that data look exactly? As nothing more than ones and zeroes. What remains in there of our individual freedom of choice? #2 BIAS by the young art collective playField. Is a game that follow the dramaturgy of an algorithm. In an anticpiating way data is being collected, faith is built, parameters are set and decisions are made. Once the game has started, there is no way back. Slowly, a black-and-white thinking system arises that has consequences for the whole audience. playField. uses philosophical, sociological, data-scientific, astronomic and mathematical research as starting point to reflect on society and la condition humaine.

Alberto Granados Reguilón – EARWASH
How often do you consider the health of your ears? A health
 that does not only refer to the most hygienic aspect of the word (although very much up to date in these Corona-times) but also to finding a more personal and mentally healthy way of responding to the world around us and the constant stream of online music and (fake) news. Inspired by the internet phenomenon of ASMR, EARWASH by musician and theatre maker Alberto Granados Reguión presents a contemporary lullaby for a sick world that you can not only hear, but also touch, smell and taste. The piece can be experienced in 2 different ways, running simultaneously in 2 different rooms, depending if you want a personal and active experience or a collective and passive one.

Heute wird Morgen Gestern sein – Ariane Trümper
Have you ever seen time go backwards? Heute wird Morgen Gestern sein is a series of performative installations by the German/Dutch artist, scenographer and researcher Ariane Trümper that plays with the reality altering capabilities of the recorded image and our perception of reality. The piece explores the idea of the ‘good old days’ that will never return. In an interactive installation – created especially for Senses Working Overtime – the visitor is able to control the flow of water interacting with vibrations of a set of speakers. Manipulating the sound and image, for a second you don’t believe your eyes and suddenly the forward motion of time does not seem so inescapable anymore.

laps – Basile Chassaing / Yi-Hsuan CHEN / Sébastien Courvoisier
laps is a performance, an interactive installation and an audiovisual work all in one. Out of the darkness, a character suddenly appears in a confined space. Moving through a virtual labyrinth, thanks to real-time gesture sensors, her movements are turned into a sound and sounds turn into movement. Then, the audience enters the same virtual labyrinth and has to move through a sound maze, following the clues hidden in the performance to find the exit, almost like an escape room. Finally, the gestural and sound data of each user entering the detection zone generate virtual portrayals streamed online.

Basile Chassaing – composition & conception
Yi-Hsuan Chen – performance
Sébastien Courvoisier – development & online visual creation

Tickets
Buy your ticket here for Friday 11 September
Buy your ticket here for Saturday 12 September

Gaudeamus
Senses Working Ovetime is een onderdeel van De Gaudeamus Muziekweek, wat dit jaar  van woensdag 9 t/m zondag 13 september diverse programma’s die op een creatieve manier omgaan met de anderhalvemetersamenleving. Er zijn programma’s speciaal ontwikkeld om online mee te maken, maar ook unieke belevingen waar enkel een select publiek bij kan zijn.


REAGEER