PROGRAMMA Makersdag 2019

Makersdag 2019
11
feb
09.30 t/m 17.00u Het Huis Utrecht €30
TICKETS

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe generatie theatermakers? De Makersdag van Het Huis Utrecht is een jaarlijks mini-festival waar jonge theater -en dansmakers zich presenteren.

For english scroll down

Tijdens de vijfde editie van de Makerdag op maandag 11 februari 2019 (9.30 – 17.00 uur) zie je spiksplinternieuwe voorstellingen van 10 verschillende makers.

Hier vind je het blokkenschema en de routes van de Makersdag 2019. Het werkt zo: bij binnenkomst op maandag 11 februari a.s. kies je een route en ontvang je een polsbandje. Let op: beperkt aantal deelnemers per route. Inloop vanaf 9.30 uur en aanvang programma om 10.o0 uur dus kom op tijd!

Dit zijn de geselecteerden voor de Makersdag 2019:

Abhishek Thapar – My home at the intersection
Lecture performance
Thapar nodigt je als publiek uit om samen met hem een ​​reis naar zijn verleden te maken. Het autobiografische verhaal neemt ons mee door etnische conflicten, ouderlijke dilemma’s en de vraag: in geval van sociale onrechtvaardigheid, bied je weerstand of probeer je niet op te vallen? Lees meer>>

Hendrik Kegels & Sonja van Ojen – Phantom Island
Beeldend theater
Phantom Island is een uitnodiging te geloven in dat wat onwaarschijnlijk lijkt. In deze verrassende beeldende performance wordt de ruimte zelf de inzet van een pleidooi voor verbeeldingskracht. Lees meer>>

Teddy’s last ride – Through the Valley
Dans
Through the Valley is een duister sprookje verteld in een waanzinnige combinatie van theater, dans en muziek. In een sensuele mix van camp, kitsch en strakke choreografieën nemen de performers je mee in hun bizarre wereld. Lees meer>>

Noah Voelker  – Who Wants to Meet a Real God Damn American?
Lecture performance
Who Wants to Meet a Real God Damn American? is een lecture performance waarbij Noah Voelker probeert te begrijpen wat het betekent om een ​​echte Amerikaan te zijn. Hij ontmantelt daarmee de vooroordelen die wij als Europeanen hebben, maar laat ook zien hoe sturend een nationale of lokale cultuur kan zijn in je ontwikkeling. Lees meer>>

Rhian Morris – Outside Within
Installatie
In deze zintuiglijk meeslepende ervaring word je als deelnemer aangemoedigdom je volledig over te geven aan je zintuigen. Morris daagt je als deelnemer uit om met de ruimte samen te smelten door middel van licht, geluid en materialen. Lees meer>>

Sam Bachy & Paul Schmidtmemorabilia
Installatie
Memorabilia is een interactieve installatie waarin deelnemers samenwerken. Voortbouwend op elkaars input bouw je een persoonlijk verhaal van objecten. Lees meer>>

Timo TembuyserMISSA HOMO SACER Op. 35 Confiteor Deo
Theatrale mis
MISSA HOMO SACER | Op. 35 Confiteor Deo is een reinigingsritueel voor één solitair mannenlichaam, een vijfstemmig vrouwenkoor, en een cellist. Tembuyser gaat op zoek naar de waarde van het ritueel – hoe ziet een hedendaagse mis eruit, en hoe kan die worden ingezet om over zonden, waarden en deugden na te denken? Lees meer>>

Fractal collective – One blood
Urban dance
Het urban-dance-collectief Fractal werpt in deze hypnotiserende performance een blik op uitsluiting en discriminatie, en hoe mechanismes van onderwerping zichzelf steeds weer reproduceren. Lees meer>>

Collective PRIMEPure Prime
Dans
In een mechanische, zelfs robotische choreografie onderzoeken drie dansers de teloorgang van menselijke intimiteit in een tijd van digitale communicatie. Lees meer>>

Ivan Cheng – Finality’s an Ashtray
Muziek performance
Finality’s an Ashtray is een muziekperformance als een auto-ongeluk, een meditatie op input en consumptie. Chengs poëtische taal en de duistere vorm die hij aan zijn klank-gedicht meegeeft nemen je mee naar een plek die het midden houdt tussen droom en werkelijkheid. Lees meer>>

Reserveer nu alvast je ticket voor Makersdag 2019!

 

 

 

 

 
———-

Are you curious towards the new generation of performance artists? De Makersdag is an annual mini-festival at Het Huis Utrecht where young theater and dance artists present themselves.

During the fifth edition of de Makersdag on Monday 11 February 2019 (9.30 – 17.00) you will be able to see brand-new performances.

Here you can find the timetable and the routes of de Makersdag 2019. When you arrive on Monday February 11 you choose a route and you’ll receive a wristband. Note: limited number of participants per route. Run-in from 9.30 am, the program start at 10.40 am so make sure you’ll be there in time!

These are the selected artists for de Makersdag 2019:

Abhishek Thapar – My home at the intersection
Lecture performance
Thapar invites you as an audience to travel with him to his past. The autobiographical story takes us through ethnic conflicts, parental dilemmas and the question: in case of social injustice, do you offer resistance or try not to stand out? Read more>>

Hendrik Kegels & Sonja van Ojen – Phantom Island
Visual theater
Phantom Island is an invitation to believe in what seems unlikely. In this surprising visual performance, space itself becomes the use of a place for imagination. Read more>>

Teddy’s last ride – Through the Valley
Dance
Through the Valley is a dark fairy tale told in a wild combination of theater, dance and music. In a sensual mix of camp, kitsch and tight choreographies, the performers take you into their bizarre world. Read more>>

Noah Voelker – Who Wants to Meet a Real God Damn American?
Lecture performance
Who Wants to Meet a Real God Damn American? is a lecture performance in which Noah Voelker tries to understand what it means to be a true American. He thereby dismantles the prejudices Europeans have, but also shows how managing a national or local culture can be in your development. Read more>>

Rhian Morris – Outside Within
Installation
In this sensory immersive experience, you are encouraged to completely surrender to your senses. Morris challenges you as a participant to merge with the space by means of light, sound and materials. Read more>>

Sam Bachy & Paul Schmidt – memorabilia
Installation
memorabilia is an interactive installation in which participants work together. Building on each others input you build a personal story of objects. Read more>>

Timo Tembuyser – MISSA HOMO SACER Op. 35 Confiteor Deo
Theatrical mass
MISSA HOMO SACER | On. 35 Confiteor Deo is a cleansing ritual for one solitary male body, a five-part female choir, and a cellist. Tembuyser goes in search of the value of the ritual – what does a modern mass look like, and how can it be used to think about sins, values and virtues? Read more>>

Fractal collective – One blood
Urban dance
The urban-dance collective Fractal casts a glance at exclusion and discrimination in this hypnotic performance, and how submission mechanisms reproduce themselves over and over again. Read more>>

Collective PRIME – Pure Prime
Dance
In a mechanical, even robotic choreography, three dancers investigate the loss of human intimacy in a time of digital communication. Read more>>

Ivan Cheng – Finality’s an Ashtray
Music performance
Finality’s an Ashtray is a music performance as a car accident, a meditation on input and consumption. Cheng’s poetic language and the dark form he gives to his sound poem take you to a place that is somewhere between dream and reality. Read more>>

Reserve your ticket for Makersdag 2019 now!


REAGEER