Makers op Makersdag 2020

Op maandag 10 februari heb je de nieuwste generatie theatermakers kunnen ontmoeten. Tijdens de jaarlijkse Makersdag van Het Huis Utrecht werd er een dag vol met werk van theater- en dansmakers van morgen georganiseerd. Al deze makers zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben de sterren van de hemel gespeeld.

De makers van de Makersdag 2020 waren:

Moreno Perna – AURA: A Shamanistic Techno Ritual of Dance
Genre: Dance
Moderne Theater dans, Academy of Theatre and Dance / 2015
Het lichaam wordt gezien als de bron van de aura en beweging als de taal van de geest. In AURA wordt met extatische dans een geladen sfeer gecreëerd. Moreno Perna en Evgenia Rubanova brengen een sjamanistisch technoritueel dat een beroep doet op al je zintuigen.

Billy Mullaney – Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard
Genre: Theater
DasArts / 2019
In Never Never Never… monteert Billy Mullaney in twee dagen een trailer voor een voorstelling die nooit zal worden gemaakt.

Inga Huld Hákonardóttir – Again The Sunset
Genre: Choreography
P.A.R.T.S / 2014
Again The Sunset zoekt naar het geluid van fysieke materialen. De choreografie en geluidscompositie die ontstaan refereren aan het cyclische van de geschiedenis, van de natuur en in menselijke relaties.

Annica Muller – Burning Butterfly XL
Genre: theater
Acteursopleiding, HKU / 2015
Burning Butterfly XL is een unieke solovoorstelling van Annica Muller over het nachtelijke leven in stripclub La Luna en werpt een humoristische en rauwe blik op seksualiteit, grenzen en macht.

Gina-Alina Patilea – She, Practicing The Future!
Genre: theater
MA Theater Studies / 2014
Hoe kan een lichaam zich voorbereiden op een onzekere toekomst? She, Practicing the Future! poogt een verbinding te maken met zwoegende (vrouwelijke) lichamen en deze te (her)ontdekken.

Het Verbond – Voor De Overlevenden
Genre: performing arts
Een absurdistische voorstelling die ons meeneemt in gedachten over de dood. Want wat als je al vroeg in je leven met de dood in aanraking komt? Met wie kun je dan praten, met wie zoek je contact en hoe doe je dat?

Maarten Heijnens en Anthony van Gog – Breathing Piece
Genre: Performative Composition
Toneelacademie Maastricht / 2019
Waarom roept een concert op een andere manier emoties op dan een theatervoorstelling? Kan je iets vergelijkbaars bereiken in een theatercontext?
Breathing Piece is een muzikale uitvoering zonder instrumenten, met enkel de lichamen van de performers.

José Montoya & Jouke Koning – Schitterend in Afwezigheid
Music release Art Exposition
Theatre & Education, HKU / 2010
In een tijd waarin iedereen zichzelf als product ziet en dat op het wereldwijde web promoot, is dit een tegenreactie van Montoya en Koning.
Een album dat zelfs op z’n release niet getoond wordt en makers die niet in het licht treden. Wat er overblijft? beeldende kunst en geluidskunst als echo van de muziek.

MENSJA Collective – 3BAR
Physical theatre
MBO Dans opleiding / MBO Artiest (drama), 2016
Maak kennis met vijf mensen die, net als jij en ik, pogen ‘succes’ te behalen maar vanaf het begin lijkt dit een onmogelijke taak. 3Bar is een interdisciplinaire voorstelling die gaat over de maatschappelijke en algehele prestatiedruk in onze samenleving.

De Makersdag werd mede mogelijk gemaakt door:

The makers of Makersdag 2020 were:

Morena Perna – AURA: A Shamanistic Techno Ritual of Dance
Genre: Dance
Moderne Theater dans, Academy of Theatre and Dance / 2015
The body is seen as a vessel of the aura, and movement as the language of the spirit. In AURA, the ecstatic dance creates a charged atmosphere. Perna and Rubanova perform a Shamanistic Techno Ritual that stimulates the audience to open their senses and enable catharsis.

Billy Mullaney – Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up
Genre: Theater
DasArts / 2019
In Never Never Never … Billy Mullaney assembles a trailer for a show that will never be made in two days.

Inga Huld Hákonardóttir – Again The Sunset
Genre: Choreography
P.A.R.T.S / 2014
Again The Sunset Contemplates innite forms of repetition through history, relationships and natural time cycles in a laborious concert performance.

Annica Muller – Burning Butterfly XL
Genre: theater
Acteursopleiding, HKU / 2015
Burning Butterfly XL is a unique solo performance by Annica Muller about the nightlife in the stripclub La Luna and gives a humorous and bold view at sexuality, boundaries and power.

Gina-Alina Patilea – She, Practicing The Future!
Genre: theater
MA Theater Studies / 2014
How can one body prepare for an uncertain future? She, Practicing The Future attempt to (re)discover and connect with (female) bodies at work.

Het Verbond – Voor De Overlevenden
Genre: performing arts
A performance about dealing with death. Who can you talk to when faced with death at an early age? And how?

Maarten Heijnens en Anthony van Gog – Breathing Piece
Genre: Performative Composition
Toneelacademie Maastricht / 2019
Why does a concert often evoke emotions in such a different way than a theaterical performance? Can you achieve something similar in a theatre context?
Breathing Piece is a musical performance without instruments, a proposal for a new form of emotional transfer.

José Montoya & Jouke Koning – Schitterend in Afwezigheid
Music release Art Exposition
Theatre & Education, HKU / 2010
At a time when everyone sees themselves as a product and promotes it on the worldwide web, this is a counter-reaction. An album that is not even shown on its release and makers that do not come into the light. What remains? A visual art and sound art as an echo of music.

MENSJA Collective – 3BAR
Physical theatre
MBO Dans opleiding / MBO Artiest (drama), 2016
Meet five people who, just like you and me, try to achieve ‘success’, but from the start this seems like an impossible task. 3Bar is an interdisciplinary show that deals with social and overall pressure on performance in our society.

Makersdag is made possible by: